(1)
Alibekov Umurzok Yuldashevich; Mamatov Sharofiddin Musurmonkulovich. FROM THE ETHNIC HISTORY OF THE POPULATION OF USTRUSHANA. JournalNX 2021, 7, 37-41.