(1)
Mahmudov Farkhod Akhmedovich; Sharopova Gulnoza Samadovna. STATISTICAL ANALYSIS OF SKIN LEISHMANIASIS IN BUKHARA REGION BY AGE, GENDER AND REGION. JournalNX 2022, 8, 28-31.