(1)
OMONOVA NARGIZA MAHMUDJONOVNA; BOYJIGITOV FOZIL MUHAMMADIYEVICH. PROTECTION OF TOMATOES FROM PHYTOPHTHORA. JournalNX 2021, 6, 384-389.