[1]
Alibekov Umurzok Yuldashevich and Mamatov Sharofiddin Musurmonkulovich, “FROM THE ETHNIC HISTORY OF THE POPULATION OF USTRUSHANA”, JournalNX, vol. 7, no. 04, pp. 37–41, Apr. 2021.