[1]
Abdulkhaev Tolobjon Dolimjonovich, Kuldasheva Shakhnoza Abdulazizovna, Raxmatkariyeva Feruza Gayratovna, Kaxxorov Mirzohid, and Raximova Gulnara Batirovna, “STUDY OF ENTHROPHY AND KINETIC VALUES OF HYDROXYLIC MOLECULES ADSORPTION IN NH4ZSM-5 CEOLITE IN PURIFICATION OF OIL PRODUCTS FROM ADDITIONS”, JournalNX, pp. 914–919, May 2021.