[1]
OMONOVA NARGIZA MAHMUDJONOVNA and BOYJIGITOV FOZIL MUHAMMADIYEVICH, “PROTECTION OF TOMATOES FROM PHYTOPHTHORA ”, JournalNX, vol. 6, no. 12, pp. 384–389, Jan. 2021.