DVI VARSHIYA B. ED PATHYACHARYA KE PRATI SHIKSHAK-PRASHIKSHANARTHIYO KI MANOVRUTTI TATHA SHAIKSHANIK UPLABDHI

Main Article Content

VINITA KUMARI
VINAY KUMAR

Abstract

Is Shodh me Dvi Varshiya Shikshak aur Shikshanarthiyo ke Prati adhayan kiya hai

Article Details

How to Cite
VINITA KUMARI, & VINAY KUMAR. (2021). DVI VARSHIYA B. ED PATHYACHARYA KE PRATI SHIKSHAK-PRASHIKSHANARTHIYO KI MANOVRUTTI TATHA SHAIKSHANIK UPLABDHI. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 6(08), 107–117. Retrieved from https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/723