Published: 2024-02-06

“FACTORS AFFECTING THE COMPOSITION OF DRINKING WATER AND METHODS OF ITS PURIFICATION”

Salomova Feruza Ibadullaevna, Abdirova Aygul Mamanovna, Sadirova Mehriban Kuralbaevna, Jalolov Nozimjon Nodir og’li

11-16

IMPROVEMENT OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS OF BREAST BENIGN TUMORS

Nasriddinova S. Z., Gofurova X. Z, Madumarova Z. Sh.

24-26

ANTISEPTIC AND ASEPTIC

Zhobirov M. A., Abrorova N. Y.

27-29

UNSTRESSED ROOT VOWEL

Navruzova Farida Nazarovna

30-32

CHARACTERISTICS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ART STYLE OF KHIVA PAINTING

Rozmetov Kuvondik Shonazarovich, Ibadullayeva Nigora Egamberganovna, Safasheva Surayyo Sadikovna

48-55

RINGS OF GLORY: THE ART OF BOXING

Nizamova Shaxnoza Ravshonovna

83-86