Published: 2020-12-26

SOME ASPECTS OF SAFE NEIGHBORHOOD CRITERIA

Isamutdinov Ravshan Rakhmonovich

10-14

EDUCATIONAL AND DEVELOPING TASKS OF LABOR EDUCATION

Nabiyev Akramjon Botirjonovich, Mamadboyev Shohruh Bahodirjonovich, Egamberdiyev Azizbek Akramjon ugli , Xaydarov Bunyod Malikboyevich

24-27

A COMBINED METHOD OF INCREASE OF FLUIDITY OF HIGH-VISCOUS LOCAL OIL

Nabiyev Akramjon Botirjonovich, Mamadboyev Shohruh Bahodirjonovich , Xaydarov Bunyod Malikboyevich, Egamberdiyev Azizbek Akramjon o’g’li

28-33

PRODUCTIVITY INDICATIONS OF BOYALICH (SALSOLA ARBUSCULA) SEEDS IN KARNABCHOL CONDITIONS

Bobaeva Adiba Saydalievna, Rabbimov Abdullo, Rafiev Bakhtiyor Khamrokulovich

57-60