Published: 2021-05-19

PROPOSED METHOD FOR DRYING QUARRY FIELDS

Baymirzaev B. Zh, Zhumanazarov B. Sh, Zhumanazarov A. B

45-51

PRACTICAL APPLICATION OF LABOR PROTECTION RULES FOR PHARMACEUTICAL WORKERS

Rohatalieva Munira Oybek kyzy, Usmanalieva Zumrad Uktamovna

58-64

THE IMPORTANCE OF FIRE SIGNALS IN SAFETY

Boltaboyev R, Tulaganov O. A, Bolikulov J. S

70-77

MAIN FIRE FIGHTING EQUIPMENT AND PROBLEMS IN IMPROVING TYPES

Ibragimov B. T, Karimov M.Sh, Gulomova G. M.

95-100

PROTECTION OF TRANSPORT FACILITIES FROM FLOOD AND EARTHQUAKE

Abdazimov Sh.Kh, Shahobidinov V. E., Khodjaev O. Sh

127-134

MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF COVID-19 DISEASE IN THE POPULATION

Abdullaev I. K., Reimberganov J. I, Matyakubov Zh. R

135-144

ENSURING THE SAFETY OF PEOPLE WITH THEIR EVACUATION FROM HIGH-RISE BUILDINGS TO EMERGENCY SITUATIONS

Shamsitdinov B. F., Igitov F. B, Shamuratova Sh. M, Usmanhodzhaeva I. T

145-152

FIRE-PREVENTIVE WORK

Domuladzhanov I. Kh, Domuladzhanova Sh. I, Makhmudov S. Yu

153-162

EXTINGUISHING MASS COMBUSTION IN COAL BEDS

Morozov V. V, Murodbekov U. F, Morozov V. V

169-174

ISLAM KARIMOV TSU STUDENT APPROACH TO SMOKING

Mirsharipova Zilola Mirziyatovna

219-225

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS TO REDUCE THE LOAD OF TABLE SALT ON THE BODY

Shovaliev Ilkhom Khaknazrovich, Soatboyev Komiljon Kuvvatboy Uli

237-240

MODERN METHODS OF INFORMING THE POPULATION

I. Polvonov, I.Ollaberganov, Sh.Tillayev, M. Karimova

250-256

LIFE SAFETY STANDARDS

Polvonov Xurshid Madaminovich

274-278

SENSITIVITY TO INNOVATION IS A DEFINITIVE FACTOR IN THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A SPECIALIST

Mavlyankariev Bakhtiyor Abdugafurovich, Talipjanov Isroil Rustamovich, Narimov Dilshod Shukhratovich

279-285

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN LABOR PROTECTION AND TRAINING IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION

Abdullayev Asliddin Ziyohiddinovich, Yusupkhodjayeva Ellionora Narimanovna

293-300

STRUCTURAL COMPONENT OF LABOR PROTECTION AND SAFETY CULTURE IN SMALL ENTERPRISES

Atabaev Kakhramon Albert ogli, Petrosova Larisa Ivanovna, I. Karimov

315-321

INDUSTRIAL SAFETY MONITORING IN THE CONDITIONS OF UNDERGROUND GOLD MINING

Sayyidkosimov Sayyidjabbor Sayyidkosim Coals, Albina Talgatovna Nizamova

329-336

SAFETY MEASURES FOR MINING IN COAL MINES

Muratov Zukhriddin Tulaganovich, Nurkhonov Khusan Almirza, Rajabov Shahboz Kholmamat

344-351

MARKSHADING AND GEODESIC MONITORING OF SAFE CONDITION OF TAIL DUMP DAMS

Sayyidkosimov S.S., Rakhimova M.Kh, Khakberdiev M.R

364-374

GEOMECHANICAL ASSESSMENT OF SAFE MINING IN THE CONDITIONS OF THE "ANGRENSKY"

Sayyidkosimov Sayyidjabbor Sayyidkosim coals, Isomiddin Yuldashovich Sokhibov

383-389

MIXTURE BASED ON LOCAL RAW MATERIALS

Umedov Sh. Kh, Akramov B. Sh, Komilov T. O, Nuritdinov Zh. F

396-402

ESTABLISHMENT OF A SET OF MEASURES TO ENSURE THE SAFETY OF PERSONNEL WORKING WITH CHEMICALLY HAZARDOUS FACILITIES

Yusupkhodzhaeva E. N, Abdurakhmanova S. P, Khalmatova N. G., Zhumanazarov B. Sh

411-419

THE PLACE OF SPECIAL CLOTHES IN OCCUPATIONAL OCCUPATIONAL PROTECTION

Hamidullaev Fathulla Fayzullaevich, Mukimov Nuriddin Bakhtiyor oglu, Yuldasheva Ozoda Muhammadsodiq's

420-424

INDUSTRIAL SAFETY INDUSTRIAL FACILITIES

Hamidullaev Fathulla Fayzullaevich, Sadykov Askar Iskandarovich, Yuldasheva Ozoda Muhammadsodiq

425-430

ENSURING THE SAFETY OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS

I. Kh. Ayubova, E.N. Yusuphodzhaeva, Z. T. Karabaeva, N. G. Holmatova, S. P. Abdurakhmanova

446-451

RESEARCH OF FIRE AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF NEW THERMAL INSULATION MATERIALS

Dzhuraev S. M, Kurbanbaev Sh. E, Dusmatov Kh.M, Sarimsakov A. A

452-460

STAFF FOR ECOLOGY: WHO NEEDS THE INDUSTRY

Timofeeva E. A., Kushnazarov P. I.

461-466

CHARACTERISTICS OF TRAINING SERVICE DOGS IN POWER STRUCTURES

Ahmedov O. T, Grechkina Yu. A, Akhmedova F. N

467-471

USE OF AIRCRAFT FOR SITUATION MONITORING IN THE ARAL ZONE

Ariphodzhaeva M. B, Samanov R.Kh, Mirzaev D. U.

484-489

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON THE USE OF FORCES AND FACILITIES IN CASE OF EMERGENCY AND CRISIS SITUATIONS

Ziyodullaev I. B, Ziyodullaeva R. B, Abdukholikov A. A, Shamansurov S. S

490-499

PROBLEMS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF ENSURING FIRE SAFETY OF PROTECTED OBJECTS

Dr. Serkov B. B, Firsova T. F, Suleimanov A. A, Norpulatov B. N.

523-528

STUDY AND IMPROVEMENT OF SPORTS FACILITIES IN THE MICROCLIMATE CONDITIONS

Latibov Shohruhbek Mahamatyusup ogli, Narziev Shovkiddin Murtozaevich

529-535

SAFE ADSORBER CONTROL OF GAS DRYING UNIT

Rasulev A. Kh, Ernazarova Kh. A, Meliboev I. A

536-542

TITANIUM OXIDE AND ITS FEATURES MANIFESTED BY POWDER X-RAY DIFFRACTOMETRY

Sh.T. Khozhiev, Kosimov I. O, Gaibnazarov B. B., Bohodirzhonova A. B

550-554

COVID-19 PANDEMIC LESSONS, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Nazarova Salima Kayumovna, Khasanova Mamura Ikramovna, Fayzieva Mukhabbat Fayzievna

579-588

“COVID-19 INFECTIONSINING EPIDEMIOLOGISTS KHUSUSIYATLARI " (Toshkent Shahri Misolid)

Khamzaeva Nilufar Toshtemirovna, Matnazarova Gulbahor Sultanovna, Mirtazaev Omon Mirtazaevich

589-594

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF MEASLES INFECTION AT THE PRESENT STAGE

Bryantseva Elena Vladimirovna, Matnazarova Gulbahor Sultanovna, Toshboev Botirali Yunusbaevich, Khudoikulov Erkin Abdurazakovich, Umarova Mahlie Ablusalom kizi

595-603

EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION OF HIV INFECTION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Nematova Nigora Urokovna, Abdukaharova Muattarkhon Fakhridinovna

604-609

EPIDEMIOLOGICAL AND EPIZOOTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SALMONELLOSIS AND IMPROVEMENT OF THEIR EPIDEMIOLOGICAL CONTROL

N S Saidkasimova, O M Mirtazaev, G. S. Matnazarova, B. Yu. Toshbaev, A. H. Khatamov

610-618

HERPESVIRAL INFECTIONS IN HIV-INFECTED PATIENTS (Overview)

Matnazarova G. S, Urunova D. M, Kadirbergenova S. Zh, Akhmedzhanova Z. I., Adilbaeva G. M.

619-629

VACCINE PROPHYLAXIS AGAINST PAPILLOMAVIRUS INFECTION IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Matnazarova Gulbahor Sultanovna, Rakhmanova Zhamila Amanovna, Abdysattarova Venera Koshkarbaevna, Dauletbaev Asylbek Dauletbaevich

630-634

HIV ASSOCIATED TUBERCULOSIS (Overview)

Urunova D. M, Bryantseva E. V., Ubbiniyazova K. T, Bryantseva E. V, Akhmedzhanova Z. I., Madreimova D. R

635-652

SOME ASPECTS OF THE PREVALENCE OF THE CORONOVIRUS COVID-19

Rustamova Kh.E, Abdurashitova Sh. A, Muyassarova M. M.

651-657

EPIDEMIOLOGY OF MENINGOCOCCAL INFECTION IN UZBEKISTAN AT THE PRESENT STAGE

Mustanov Azamat Yunusovich, Matnazarova Gulbahor Sultanovna, Bryantseva Elena Vladimirovna, Mirtazaev Omon Mirtazaevich

658-665

ACTIVITIES IN THE REPUBLIC IN RELATION TO THE SPREAD OF CORONAVIRUS INFECTION (SARS-Cov2)

Abdurakhmanova Azoda Dzhuraevna, Naimova Munira Zafarovna

666-674

VACCINATION AGAINST CORONAVIRUS INFECTION IN UZBEKISTAN

Matnazarova Gulbahor Sultanovna, Bryantseva Elena Vladimirovna, Mirtazaev Omon Mirtazaevich, Toshboev Botirali Yunusboevich, Mustanov Azamat Yunusovich

681-685

ATTITUDE OF TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS TO A HEALTHY LIFESTYLE

Nizamova Dilrabo Odilovna, Akbarova Durdona Qudratjon qizi

692-693

IN THE FIRE OF ELECTROMOBILES METHODS OF DELIVERY

Atabaev Sh, Kurbanov H. A, Tishaboev A. Yu, Boykhurozov M. R.

727-732

ORIGIN AND PROTECTION OF EPIDEMIOLOGICAL AND EPISOOOTIC DISEASES

Abdurakhmonov Abdurashid Atakhanovich, Dadaboeva Nazirakhon Abdurazakovna

744-751

EFFECTIVENESS OF LOCAL FIRE FIGHTING

B.T. Ibragimov, M. Sh. Karimov

763-769

RADIATION SAFETY TRAINING IN BULGARIA

Dolchinkov N. T, Rakhmatova D.M.

790-797

TOPICAL ISSUES OF TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF LIFE SAFETY

Timofeeva S. S., Ordobaev B. S, Abdykeeva Sh. S, Bozorova L. T

798-802

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND LABOR IN THE PRODUCTION OF MAGNESIUM CHLORATE DEFOLIANT

Mamirov Ilhomjon Gofirjonovich, Kucharov Bahrom Hayrievich

809-815

SAFETY PROBLEMS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Sharipova S. T, Zufarova Z. H, Khamrohujaeva M. A

FIRE PROTECTION PROPERTIES OF MULTI-COMPONENT POLYMER PAINT BASED ON POLYMER FILLER-ALKIDE PAINT

Berdiev K. R, Reimbaev R. S, B.T. Ibragimov, Akhmedov A. B., Kudratov M. D

832-836

FIRE-PROTECTING PROPERTIES OF A DRY PROTECTIVE MIXTURE BASED ON SODIUM LIQUID GLASS AND MODIFIED VERMICULITES

Berdiev K. R, Reimbaev R. S, B. T. Ibragimov, Akhmedov A. B, Kudratov M. D

837-847

SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS DURING COMPREHENSIVE PROCESSING OF TAILS OF CONCENTRATING FACTORIES

Mirzadjanova Saodat Bakidjanovna, Matkarimov Sohibjon Turdaliyevich, Mamaraimov Suhrobjon Sohibjon Ogli

873-877

ENSURING THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF PROCESSES WHEN PROCESSING ELECTRONIC AND ELECTRICAL WASTE

Ibragimov N.I., Mirkomilov Sh. M, Isanova R. R., Abdullaeva D.K, Zhumakulov A. I

878-887

EFFECTIVE METHODS FOR CLEANING SOLID SEDIMENTS IN TANKS FOR STORING PETROLEUM PRODUCTS

Salimov O.S., Eshmukhamedov M. A, Boltaboev R., Safaev M.

889-898

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF COTTON GINNING ENTERPRISES

Eshnazarov D. A., Jalilova M. S, Urmanov N. T

907-913

STUDY OF ENTHROPHY AND KINETIC VALUES OF HYDROXYLIC MOLECULES ADSORPTION IN NH4ZSM-5 CEOLITE IN PURIFICATION OF OIL PRODUCTS FROM ADDITIONS

Abdulkhaev Tolobjon Dolimjonovich, Kuldasheva Shakhnoza Abdulazizovna, Raxmatkariyeva Feruza Gayratovna, Kaxxorov Mirzohid, Raximova Gulnara Batirovna

914-919

SYNTHESIS OF WATER-SOLVENT POLYMERES FORMING STRUCTURE IN MOVABLE SANDS

Ahmadjonov Ilhomjon Luxmonovich, Abdurahimov Dilmurod, Abdikamalova Aziza Baxtiyarovna, Kuldasheva Shakhnoza Abdulazizovna, Abdusamatov Saloxiddin M

920-924

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF OIL SLUDGE ON THE PROCESSES OF ANCHORING DESERT ROAD TRACKS

Adizova N. Z, Abduraximov S.A, Kuldasheva Sh. A, Adizov B Z

925-929

EIA PROCEDURE IN UZBEKISTAN ON THE EXAMPLE OF EIA PROJECTS FOR CONSTRUCTION OR RECONSTRUCTION FACILITIES

Domuladjanov Ibragimjon Xadjimuxamedovich, Domuladjanova Shahlo Ibragimovna, Xolmirzaev Ysufali Maxammadsaidovich

944-953

ASSESSMENT OF THE TECHNOGENIC PROCESS OF UNDERFLOODING AS A GEOECOLOGICAL PROBLEM OF THE URBANIZED TERRITORY OF THE CITY KARSHI

Zakirov Mirabbas Mirsaatovich, Agzamova Inobat Abduvakhidovna, Begimkulov Dilshod Kalandarovich, Khudoyberdiyev Temur Makhmarajabovich

954-960

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF GINNERIES AND THEIR SOLUTIONS

Khozhiev A. A, Dadajonov A. K, Khodzhiev A. A.

975-982

INNOVATIVE WATER TREATMENT METHOD FOR FILLING OIL RESERVOIRS

Akramov Bakhshillo Shafievich, Sherali Umedov Hallokovich, Khayitov Odilzhon Kafurovich, Amanbaev Rufat Azatbaevich, Nuritdinov Zhaloliddin Fazliddinovich

1004-1011

TECHNOLOGIES OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS UTILIZATION

Akramov B. Sh, Umedov Sh. Kh, Khayitov O. G, Nuritdinov Zh. F

1012-1019

ECOLOGICAL PROBLEMS OF NUCLEAR POWER

Sodiqov Murod Naimovich, Sodiqov Naim Ochilovich

1032-1037

HANDLING AND DISPOSAL OF DRILLING WASTE

Musaev M. N, Ashurov B. N., Karimov M. I, Komilov T. O, Gaibnazarov S. B

1042-1049

REAL PRODUCTION ACCIDENTS

Musaev Maruf Nabievich, Ashurov Bobirjon Nabijonovich, Karimov Maruf Ikhtiyorovich, Juraev Sherzod Abdumanonovich, Urmanov Iskander R

1050-1057

ENVIRONMENTAL SAFETY ISSUES IN THE FUEL AND POWER SYSTEM

S. S. Buriev, Ibragimova H. R, Safaev M. A, Axrorov B. B

1058-1064

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF OIL AND GAS PRODUCTION ON THE ENVIRONMENT

Safaev M. A, Axrorov B. B, Umarxodjaev D. X, Abdullaev M. K

1065-1070

CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF MEDICAL WASTE

Umarkhodzhaev D. Kh, Suvanov F. R

1071-1078

ENVIRONMENTAL IMPACT OF EXPLORATION AND OPERATIONS IN OIL FIELDS

Urinova A . A, Tulaev J. R, Raxmatova N. F., Muxamedjanov M., Safaev M. A

1079-1084

ENVIRONMENTAL POLLUTANTS IN OIL AND GAS CONSTRUCTION

Safaev M. A, Rakhmatova N.F, Mukhamedzhanov M., Ergashev O.R, Sattarov M. E

1085-1092

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY DURING MINING, COLLECTION, PREPARATION, PROCESSING AND TRANSPORTATION OF HYDROCARBONS

Atazhanova D.A, Umarkhodzhaev D. Kh, Rakhmatova N. F., Mukhamedzhanov M, Safaev M. M

1093-1099

ENSURING THE SAFETY OF OPERATION OF GASOLINES IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES BY REFINING THE HYDROCARBON COMPOSITION

Zhurakuzieva G. R, Rakhmatova N. F, Mukhamedzhanov M., Safaev M. M, Abdullaev M. K

1100-1106

ENVIRONMENTALLY EFFECTIVE TECHNOLOGY FOR RECYCLING WASTE AUTOMOTIVE TIRES OF DIFFERENT SCALE

Avloqulova M.., Umarxodjaev D. X, Safaev M. A, Safaev M. M

1118-1122

THE ROLE OF MODERN AUTOMATED SYSTEMS IN ENSURING THE SAFETY OF LIFE

Turagalov Tayjan Djurayevich, Nasriddinov Jasurbek Muhammadjon oglu

1153-1158

OPTIMIZATION OF SAFETY MECHANISMS ON TRANSPORT IN EMERGENCY AND EXTREME SITUATIONS

Amonova G. B, Zaripov O. O, Suleimanov A. A, Shamansurov S. S

1159-1165

WASTE HANDLING METHODS

Kamandierov B. I, Musaev M. N.

1166-1172

OPERATING COLUMN CEMENTING PROCEDURE

B. F. Mamanov, Ruzmanov F. I, Eshmuratov A. B, Matyakubov A. B, Ashurov B.N

1179-1188

ONE OF THE REASONS OF GAS PERFORMANCE IN THE WELLS OF UZBEKISTAN DEPOSITS

Rakhimov K. A, Ruzmanov F. I, Mamanov B. F, Rakhimov A.A, Khasanov T. T

1189-1198

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY BY SORPTION-CATALYTIC CONVERSION OF HARMFUL EMISSIONS

Mirzarakhimov M. S, Khozhibolaev Y. Yu, Kuchkarov N.

1199-1206

SAFE METHODS OF CHEMICAL WASTE DISPOSAL

Musaev M. N., Rakhmatova D. M., Bozorova L.T, Zhumanazarov B. Sh

1225-1230

SAFETY INDICATORS FOR GAS DISTRIBUTION

Khodjaeva S. I, Musaev M. N, Akhmedov Sh.J.

1237-1242

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS OF THE PETROLEUM SUPPLY SYSTEM

Timofeeva S. S., Timofeev S. S, Ziyaev M. R

1251-1257

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY OF OPERATION OF HYDROCARBON FUEL COMPONENTS

Ergashev O.R, Safaev M. M, Umarkhodzhaev D. Kh, Kychkorov N. N

1291-1297

ROLE OF BUFFER FLUIDS IN CEMENTING OF OIL AND GAS WELLS

Mirsaatova Shakhnoza Hikmatullaevna, Komilov Tolib Olimovich, Aitmuratov Sharapat Azatovich, Matyakubov Amal Bakhromovich, Islomov Shokatzhon Uralovich

1298-1305

THE ROLE OF GAMES IN TEACHING ENGLISH

Pazilova Barchinoy Toxirjon qizi, Pazilova Nasibaxon Muhammadqosimovna

1335-1344

USING MUSIC AND STORYTELLING IN TEACHING ENGLISH

Pazilova Nasibaxon Muhammadqosimovna, Turdubekova Iroda Oybek qizi

1345-1354

BASED ON THE SYSTEMATIC ANALYSIS OF SAMARKAND THE OVEN TO BAKE BREAD O'TO RGA

Narziev Mirzo Saidovich, Khabbiov Fakhriddin Yusupovich, Zulayxo Islomova Kandiyor qizi

1355-1359

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S HEALTH IN UZBEKISTAN

Muxtorova Xusnidaxon Abdug‘oporovna, Eshpo‘latova Dilnoza Mamaniyoz qizi, Maxmudova Shaxnoza Xalil qizi

1360-1363